Privacyverklaring

Janine van der Meer Voetreflex vindt het belangrijk om goed met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. In deze verklaring staat hoe ik dit doe. Hierbij hou ik mij aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor

Ik verwerk alleen die gegevens die jij zelf hebt verstrekt, omdat je gebruikt maakt van de diensten van Janine van der Meer Voetreflex. Dit kan op verschillende manieren (geen volledige opsomming):

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De volgende gegevens worden door mij verwerkt:

Minderjarigen

Ik verwerk alleen gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als ik daarvoor schriftelijk toestemming heb ontvangen van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen van de gegevens die jij verstrekt hebt verschillen per doel. Over het algemeen geldt, dat ik de persoonsgegevens niet langer bewaar dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet is vereist. 
Nieuwsbrief
De door jouw verstrekte gegevens worden bewaard gedurende de periode dat je bent aangemeld voor mijn nieuwsbrief. 
Correspondentie
Alle mailberichten en what’s-app berichten worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd. 
Aantekeningen
Als je komt voor een klachtgerichte behandeling, maak ik aantekeningen bij de behandeling. Deze gegevens gebruik ik alleen voor jouw behandelplan en worden in jouw dossier bewaard. De bewaartermijn van deze gegevens is 15 jaar. 
Via de website
Via de website worden technische en functionele cookies vastgelegd. Welke dit zijn is opgenomen in mijn Cookiebeleid.
Financiële gegevens
De gegevens die benodigd zijn voor facturatie en de financiële administratie moet ik op grond van een wettelijke Iverplichting van de Belastingdienst 7 jaar bewaren. 

Verstrekking aan derden

In een aantal gevallen verstrek ik jouw persoonsgegevens aan derde partijen, om eerder genoemde doelen te kunnen uitvoeren. Ik maak gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen heb ik afspraken gemaakt over het verwerken van jouw persoonsgegevens en/of heb ik een bewerkersovereenkomst afgesloten. Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. 

Cookies

Op mijn website gebruik ik Cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In het cookiebeleid staat vermeld welke cookies gebruikt worden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander – door jou genoemde organisatie – te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen naar info@janinevandermeer.nl
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. 
Ik wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van je gegevens

Ik zorg er voor dat jouw gegevens goed beschermd en beveiligd zijn en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je een mail sturen naar info@janinevandermeer.nl

Klachten

Als je een klacht hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik je direct contact met mij op te nemen. Ik hoop dat we er dan samen uitkomen. Als dit niet het geval is, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze houdt toezicht op de uitvoering van de wet op de privacybescherming.

Vragen

Als je nog vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact met mij op: info@janinevandermeer.nl.

Contactgegevens

Janine van der Meer Voetreflex
Zwembadweg 10
7902 NZ  Hoogeveen
Telefoon: 06 47 85 81 98
info@janinevandermeer.nl